ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
601 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
602 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
603 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
604 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
605 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
606 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
607 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
608 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
609 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
610 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
611 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
612 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
613 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
614 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
615 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLS