ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
601 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
602 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
603 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
604 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
605 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
606 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
607 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
608 เครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก (แบบมือถือ) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
609 เครื่องอัดฟางฟ่อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
610 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
611 เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
612 เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ปศุสัตว์/ประมง
613 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
614 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
615 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1) อาหารแปรรูป
616 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
617 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
618 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
619 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
620 รถไถเดินตามต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
621 เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
622 โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
623 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
624 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
625 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
626 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
627 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
628 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
629 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
630 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
631 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
632 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
633 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
634 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
635 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
636 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
637 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
638 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
639 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
640 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
641 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
642 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
643 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLS