ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
601 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
602 เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
603 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง พลังงานทดแทน
604 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิน พลังงานทดแทน
605 เครื่องบรรจุหลอด พร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
606 เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
607 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
608 เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ PVD ยานยนต์
609 เครื่องลอกกาบกล้วย หัตถกรรม
610 เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง อาหารแปรรูป
611 เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
612 เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
613 เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม อาหารแปรรูป
614 เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง อาหารแปรรูป
615 เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก อื่นๆ
616 เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
617 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม เทคโนโลยีการเกษตร
618 รถตัดหญ้าจอมพลัง เทคโนโลยีการเกษตร
619 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
620 เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
621 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
622 เครื่องผสมเอนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
623 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตร
624 เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
625 ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
626 เครื่องไตเทียม การแพทย์และเวชกรรม
627 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
628 เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล ปศุสัตว์/ประมง
629 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ปศุสัตว์/ประมง
630 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี ปศุสัตว์/ประมง
631 เครื่องคัดขนาดไข่ ปศุสัตว์/ประมง
632 ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล ปศุสัตว์/ประมง
633 เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer) พลังงานทดแทน
634 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส พลังงานทดแทน
635 เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร พลาสติกและปิโตรเคมี
636 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
637 เครื่องอัดรีดพอลิเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว เพื่อรีไซเคิลแผ่นพลาสติกฟิล์ม พลาสติกและปิโตรเคมี
638 เครื่องขุดมันสำปะหลังติดรถไถเดินตาม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
639 เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัฑณ์ด้วยยางพารา ยางและผลิตภัณฑ์
640 เครื่องอัดตัดตามแม่แบบสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์
641 เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
642 เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน สิ่งแวดล้อม
643 เตาเผาขยะพลาสมา สิ่งแวดล้อม
644 เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
645 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน อื่นๆ
646 เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
647 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
648 เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
649 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
650 เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร
XLSCSV