ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
551 เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และกลาง (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
552 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
553 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
554 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
555 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
556 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
557 รถแทคเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
558 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
559 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
560 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
561 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
562 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
563 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
564 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
565 เครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก (แบบมือถือ) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
566 เครื่องอัดฟางฟ่อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
567 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
568 เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
569 เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ปศุสัตว์/ประมง
570 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
571 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
572 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1) อาหารแปรรูป
573 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
574 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
575 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
576 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
577 รถไถเดินตามต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
578 เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
579 โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
580 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
581 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
582 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
583 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
584 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
585 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
586 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
587 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
588 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
589 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
590 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
591 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
592 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
593 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
594 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
595 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
596 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
597 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
598 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
599 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
600 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLS