แบบฟอร์มต่างๆ

No. ชื่อ เอกสารแนบ
1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 61 ภายในงานเกษตรภาคอีสานใต้
2 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
3 แบบฟอร์มข้อมูลเจรจาธุรกิจเครื่องจักร
4 ใบสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
5 แบบประเมินของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทย์ 2560
6 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ Word)
7 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ pdf)
8 แบบรายงานการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ปี 60
9 แบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
10 แบบฟอร์มที่ใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการ