แบบฟอร์มต่างๆ

No. ชื่อ เอกสารแนบ
1 THAI TECH 2018
2 กำหนดการบัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 5 กค. 61
3 แบบฟอร์มรายงานตู้อบ
4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 61 ภายในงานเกษตรภาคอีสานใต้
5 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
6 แบบฟอร์มข้อมูลเจรจาธุรกิจเครื่องจักร
7 ใบสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
8 แบบประเมินของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทย์ 2560
9 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ Word)
10 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ pdf)