แบบฟอร์มต่างๆ

No. ชื่อ เอกสารแนบ
1 แบบฟอร์มรายงานตู้อบ
2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 61 ภายในงานเกษตรภาคอีสานใต้
3 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
4 แบบฟอร์มข้อมูลเจรจาธุรกิจเครื่องจักร
5 ใบสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
6 แบบประเมินของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทย์ 2560
7 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ Word)
8 ฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 (ไฟล์ pdf)
9 แบบรายงานการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ปี 60
10 แบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม